Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nổi dậy
  nhân dân nổi dậy chống lại tên độc tài quân sự
  [làm] phẫn nộ;[làm] ghê tởm
  chúng tôi phẫn nộ trước một sự độc ác như thế
  tôi ghê tởm cái thói khạc nhổ bẩn thỉu của hắn
  Danh từ
  sự nổi dậy
  a period of armed revolt
  một thời kỳ nổi dậy vũ trang
  cuộc nổi dậy
  the army has suppressed the revolt
  quân đội đã đàn áp cuộc nổi dậy
  in revolt
  nổi dậy, nổi lên chống lại
  the people rose in revolt
  nhân dân nổi lên chống lại

  * Các từ tương tự:
  revolter, revolting, revoltingly