Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revoltingly /ri'vəʊltiŋli/  

 • Phó từ
  [một cách] hết sức khó chịu;[một cách] kinh tởm
  revoltingly wet weather
  khí trời ẩm hết sức khó chịu
  your socks are revoltingly dirty
  tất của cậu bẩn một cách kinh tởm