Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

revolter /ri'voultə/  

  • Danh từ
    người nổi dậy chống lại, người khởi nghĩa, người làm loạn