Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    số nhiều
    tổng phí; đầu phí
    heavy overheads reduced his profits
    tổng phí cao quá khiến lợi nhuận của ông ta bị giảm bớt