Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ, Phó từ
    lên trời, về phía bầu trời; hướng lên

    * Các từ tương tự:
    skywards