Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự chi tiêu (nhất là để tạo điều kiện phát triển kinh doanh về sau)
    chi tiêu cho trang bị máy móc mới còn quá ít
    (số ít) tiền chi tiêu (cho mục đích như trên)
    cho nghiên cứu cơ bản