Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    ở trên cao; trên đầu; ngang đầu cột buồm
    he went aloft to check the sails
    anh ta leo lên cao để kiểm tra các lá buồm