Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  ở trên đầu, cao hơn đầu
  overhead wires
  dây điện chăng ở cao hơn đầu
  an overhead railway
  đường sắp đắp cao hơn mặt phố
  [thuộc] tổng phí;[thuộc] đầu phí
  overhead expenses
  tổng phí; đầu phí
  Phó từ
  ở trên đầu; trên trời
  birds flying overhead
  chim bay trên trời

  * Các từ tương tự:
  overheads