Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cây bạc hà; bạc hà
  mint sauce
  nước xốt bạc hà
  như peppermint
  Anh có thích kẹo bạc hà không?
  Danh từ
  sở đúc tiền
  (số ít) (khẩu ngữ) số tiền rất lớn
  cô ta kiếm được khối tiền trong nghề kinh doanh hàng thời trang
  in mint condition
  ở trong tình trạng rất tốt, như là mới tinh (trong việc sưu tập)
  tem thư như là còn mới tinh
  Động từ
  đúc (tiền)
  những đồng tiền một bảng mới đúc
  đặt ra (một từ mới)
  tôi vừa mới đặt ra một từ mới

  * Các từ tương tự:
  mint-sauce, mintage, minty