Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có bạc hà, có mùi bạc hà