Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự đúc tiền, số tiền đúc
    dấu rập trên mặt đồng tiền
    (nghĩa bóng) sự đặt ra, sự tạo ra