Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ, Danh từ, Đại từ
  triệu
  three million pounds
  ba triệu bảng Anh
  ở đấy có đến hàng triệu người
  one…in a million
  trong muôn một, hiếm
  she's a wife in a million
  bà ấy là một người vợ hiếm thấy

  * Các từ tương tự:
  million-, millionaire, millionairess, millionth