Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo từ ghép)
    triệu
    vụ kiện chi phí hết một triệu đô-la