Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

millionaire /,miljə'neə[r]/  

  • Danh từ
    (cũng milliomairess)
    nhà triệu phú

    * Các từ tương tự:
    millionairess