Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    người thích nói đùa, người hay pha trò
    (khẩu ngữ) anh chàng, thằng cha
    quân bài J