Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

jester /'dʒestə[r]/  

  • Danh từ
    anh hề (trong cung đình ngày xưa)