Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (xấu, thường khinh thị)
    người da đen