Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prankster /præŋkstə[r]/  

  • Danh từ
    người đùa nhả; người chơi khăm