Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punster /'pʌnstə[r]/  

  • Danh từ
    người hay chơi chữ