Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người cuồng tín
  Tính từ+ (fanatical) /fə'nætikəl/
  cuồng tín

  * Các từ tương tự:
  fanatically