Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fanatically /fə'nætikli/  

  • Phó từ
    [một cách] cuồng tín