Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

perfervid /pə:'fə:vid/  

  • Tính từ
    rất nồng nhiệt, rất nhiệt thành, rất hăng say
    rất nóng, rất gắt

    * Các từ tương tự:
    perfervidly, perfervidness