Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extinguish /ik'stiηgwi∫/  

 • Động từ
  dập tắt, tắt
  they tried to extinguish the flames
  họ cố dập tắt ngọn lửa
  nothing could extinguish his faith
  không có gì có thể dập tắt lòng tin của anh
  thanh toán, trả hết (nợ)

  * Các từ tương tự:
  extinguishable, extinguisher, extinguishment