Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extinguishable /iks'tiɳgwiʃəbl/  

 • Tính từ
  có thể dập tắt, có thể làm tiêu tan, có thể làm tắt
  có thể làm lu mờ, có thể át
  có thể thanh toán
  có thể tiêu diệt, có thể phá huỷ
  (pháp lý) có thể huỷ bỏ