Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extinguishment /iks'tiɳgwiʃmənt/  

 • Danh từ
  sự dập tắt, sự làm tiêu tan, sự làm tắt
  sự làm lu mờ, sự át
  sự làm cho cứng họng
  sự thanh toán
  sự tiêu diệt, sự phá huỷ
  (pháp lý) sự huỷ bỏ