Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

extinguisher /ik'stiηgwi∫ə[r]/  

  • Danh từ
    (như fire extinguisher)
    bình chữa cháy