Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

adumbrate /'ædʌmbreit/  

  • Động từ
    phác họa
    gợi ra, báo trước (sự kiện tương lai)