Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  mỡ thịt quay
  Tính từ, Phó từ
  ướt sũng, ướt đẫm

  * Các từ tương tự:
  dripping wet, dripping-pan, dripping-tube