Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (nghĩa cổ)
    nhiều; khác nhau

    * Các từ tương tự:
    diverse, diversification, diversified, Diversifier, diversiform, diversify, diversion, diversionary, diversionist