Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

diversiform /dai'və:sifɔ:m/  

  • Tính từ
    nhiều dạng, nhiều vẻ