Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Người đầu tư đa dạng
    Một nhà đâu tư giữ một phần của cải của mình dưới dạng tiền và phần còn lại là công trái hợp nhất