Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gồm nhiều thứ khác nhau, khác nhau
  tents in various shapes and sizes
  những chiếc lều có nhiều hình dạng và kích cỡ khác nhau
  for various reasons
  vì nhiều lý do khác nhau
  at various times
  vào nhiều thời điểm khác nhau

  * Các từ tương tự:
  variously, variousness