Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đa dạng hoá; nhiều mặt; nhiều ngành
    diversified agriculture
    nông nghiệp nhiều ngành