Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscellaneous /,misi'leiniəs/  

 • Tính từ
  tạp, linh tinh
  miscellaneous goods
  tạp hoá
  pha tạp, hỗn hợp
  Milton's miscellaneous prose works
  các tác phẩm văn xuôi gồm nhiều thể loại khác nhau của Milton

  * Các từ tương tự:
  miscellaneousness