Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

miscellaneousness /misilə'ni:iti/  

  • Danh từ
    tính chất pha tạp, tính chất hỗn hợp