Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dưới nhiều vẻ khác nhau, dưới nhiều dạng khác nhau
  a machine with manifold uses
  một cỗ máy có nhiều công dụng khác nhau
  Danh từ
  ống góp, khoang góp (ở xe hơi…)

  * Các từ tương tự:
  manifolder