Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

assorted /ə'sɔ:tid/  

  • Tính từ
    gồm nhiều thứ khác nhau
    a tin of assorted biscuits
    một hộp bánh quy gồm nhiều thứ khác nhau