Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [gồm nhiều thứ] khác nhau
  on sundry occasions
  vào nhiều dịp khác nhau
  riceflour and sundry other items of food
  gạo,bột và những mặt hàng thực phẩm khác nhau
  all and sundry
  (khẩu ngữ)
  tất cả mọi người
  she invited all and sundry to her party
  cô ta mời tất cả mọi người đến dự buổi tiệc của cô