Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

variegated /'veərigeitid/  

  • Tính từ
    có nhiều đốm màu khác nhau