Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradict /,kɒntrə'dikt/  

 • Động từ
  nói trái lại
  diễn giả lúng túng và bắt đầu nói trái lại chính mình
  mâu thuẫn với
  the two statements contradict each other
  hai lời tuyên bố mâu thuẫn nhau

  * Các từ tương tự:
  contradictable, contradicter, contradiction, contradictious, contradictiousness, contradictor, contradictorily, contradictoriness, contradictory