Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradictable /kɔntrə'diktəbl/  

  • Tính từ
    có thể bị cãi lại