Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradictor /kɔntrə'diktə/  

  • Danh từ
    người nói trái lại
    người cãi lại

    * Các từ tương tự:
    contradictorily, contradictoriness, contradictory