Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

controvert /,kɒntrə'vɜ:t/  

 • Động từ
  tranh luận, bàn cãi
  đặt vấn đề nghi ngờ, phủ nhận
  một sự kiện không thể đặt vấn đề nghi ngờ gì nữa

  * Các từ tương tự:
  controvertible, controvertist, controvertst