Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradictious /kɔntrə'dikʃəs/  

  • Tính từ
    hay nói trái lại; hay nói ngược lại
    hay cãi lại, hay lý sự cùn

    * Các từ tương tự:
    contradictiousness