Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contradictiousness /kɔntrə'dikʃəsnis/  

  • Danh từ
    tính hay nói trái lại; tính hay nói ngược lại
    tính hay cãi lại, tính hay lý sự cùn