Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bác, bẻ lại
  refute an argument
  bác một lý lẽ
  refute an opponent
  bẻ lại đối thủ

  * Các từ tương tự:
  refuter