Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (gainsaid)
    (cổ) (thường dùng trong câu phủ định hay trong câu hỏi)
    chối cãi, phủ nhận
    Tính trung thực của anh ta là điều không thể chối cãi được