Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  đầm mình (trong bùn…)
  trâu thích đầm trong bùn
  đam mê, đắm mình
  wallow in debauch
  đắm mình trong trụy lạc
  wallow in wealth
  ngợp trong tiền của
  Danh từ
  sự đầm mình
  bãi đầm (của trâu…)