Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

luxuriate /lʌg'ʒʊərieit/  

  • Động từ
    (+ in, on)
    vui hưởng, tắm mình trong
    luxuriate in the warm spring sunshine
    tắm mình trong ánh nắng ấm áp mùa xuân