Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bask /bɑ:sk/  /Mỹ bæsk/

 • Động từ
  tắm nắng, phơi nắng, sưởi, hơ (trước lò sưởi…)
  bask in the warm sunlight
  phơi mình trong nắng ấm
  bask by the fire
  sưởi trước ngọn lửa
  tận hưởng ân huệ của ai

  * Các từ tương tự:
  basket, basket case, basket coil, basket dinner, basket lunch, basket picnic, basket-ball, basket-maker, basketball